Urban Art in de openbare ruimte

By 1 februari 2016Murals

Op 12 januari jl. hebben wij gebruik gemaakt om ons plan voor meer Urban Art in de openbare ruimte te presenteren bij de de commissie Ruimtelijke Ontwikkelingen en Beheer (ROB). Deze commissie vergadert maandelijks op dinsdagavond over de beleidsvelden: ruimtelijke ordening en stedenbouw, grondzaken, wonen en volkshuisvesting, openbare ruimte (inrichting en beheer), verkeer en vervoer, stadstoezicht, integraal toezicht en handhaving, wijkgericht werken, water en groen en erfgoed/cultuurhistorie. Volgend op onze presentatie heeft Groen Links het initiatief genomen om samen met D66, PvdA, CDA, D66 en Bossche Groen onderstaande motie in te dienen.

Motie ‘Graffiti als kunstvorm’

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 26 januari 2016, de beraadslagingen in de commissie ROB d.d. 12 januari 2016 gehoord hebbende;

Overwegende dat:

 • De gemeente meer dan een € 100.000 besteedt aan het schoonmaken van graffiti;
 • Dit schoonmaken op lange termijn slecht is voor gebouwen;
 • Het aanbrengen van mooie graffiti illegale graffiti tegengaat;
 • Hier fantastische voorbeelden van zijn in onze stad zoals bij het Gasthuiskwartier, maar er nog veel meer kansen liggen om de stad op deze wijze kleurrijker te maken;
 • Er in ’s-Hertogenbosch veel gemotiveerde en getalenteerde graffitikunstenaars zijn die nu vaak noodgedwongen uitwijken naar andere gemeenten;
 • De gedoogplaats in de stad voor graffitikunstenaars aan de Paardkerkhofweg in 2016 verdwijnt door de realisatie van nieuwbouw. Hierdoor neemt de kans toe van graffiti op plekken waar dit niet wenselijk is toe;
 • In Rosmalen bij Sporthal De Hazelaar een ‘graffitiwall’ staat waar vrij op gespoten kan worden.

Spreekt uit dat:

 • Mooie graffiti een goed middel is om illegale graffiti tegen te gaan;
 • Urban Art de stad kan verrijken;
 • Door het vervallen van de graffitiplekken op de Paardkerkhofweg, meerdere ‘graffitiwalls’ of gedoogplaatsen in de gemeente gewenst zijn.

Verzoekt het College:

 • Met partners in de stad te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vaker gebruik te maken van legale graffiti om de stad te verfraaien en illegale graffiti tegen te gaan;
 • Hierbij zowel een gedoogmuur als bedrijven in mee te nemen;
 • De resultaten hiervan terug te koppelen aan de raad.

Join the discussion 5.153 Comments